Phan Tiến Quang

Simple man. Simple code. Simple life.
— 947 lượt xem

Chào mừng tới series Umbraco và bài viết đầu tiên về Umbraco của mình. [...]

— 2627 lượt xem

Automapper là 1 thư viện cho phép bạn mapping data giữa 2 object, mình sẽ giới thiệu cách sử dụng trong bài viết [...]

jquery best practices

— 717 lượt xem
— 717 lượt xem

Đây là những best practice "của mình", được đúc kết trong quá trình làm việc và kinh nghiệm. Bạn biết trường hợp này có cách giải quyết tốt hơn, hoặc bạn biết vẫn còn nhiều best practice khác, tại sao lại không chia sẻ nhỉ [...]

— 1909 lượt xem

1 vài thủ thuật giúp bạn làm việc hiện quả với Entity framework [...]

— 875 lượt xem

Regex có vẻ rất khó nhớ đối với nhiều người, nhưng nếu bạn hiểu nó thì bạn ..không nhớ nó cũng tự bay vào đầu, thiệt đấy :)) [...]

— 928 lượt xem

Biết được cơ chế hoạt động của 2 cái này có thể giúp bạn gia tăng performance cho Entity Framework (EF) rất nhiều trong các dự án của mình. [...]

— 602 lượt xem

Notepad++ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của mình. Vì sao? Nội dung bài viết này sẽ lý giải điều đó. [...]