Phan Tiến Quang

Simple man. Simple code. Simple life.
— 1133 lượt xem

Chào mừng tới series Umbraco và bài viết đầu tiên về Umbraco của mình. [...]

— 3008 lượt xem

Automapper là 1 thư viện cho phép bạn mapping data giữa 2 object, mình sẽ giới thiệu cách sử dụng trong bài viết [...]

jquery best practices

— 857 lượt xem
— 857 lượt xem

Đây là những best practice "của mình", được đúc kết trong quá trình làm việc và kinh nghiệm. Bạn biết trường hợp này có cách giải quyết tốt hơn, hoặc bạn biết vẫn còn nhiều best practice khác, tại sao lại không chia sẻ nhỉ [...]

— 2130 lượt xem

1 vài thủ thuật giúp bạn làm việc hiện quả với Entity framework [...]

— 1058 lượt xem

Regex có vẻ rất khó nhớ đối với nhiều người, nhưng nếu bạn hiểu nó thì bạn ..không nhớ nó cũng tự bay vào đầu, thiệt đấy :)) [...]

— 1092 lượt xem

Biết được cơ chế hoạt động của 2 cái này có thể giúp bạn gia tăng performance cho Entity Framework (EF) rất nhiều trong các dự án của mình. [...]

— 714 lượt xem

Notepad++ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của mình. Vì sao? Nội dung bài viết này sẽ lý giải điều đó. [...]